PRIVACY POLICY


Legal notice


General information about this website

Address Information
Universitat de Barcelona + 34 93 403 72 41
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 aqr@ub.edu
08007 Barcelona

 

 1. Under the legislation on universities, the University of Barcelona (“UB”) performs the public service of providing higher education through research, teaching and studies. Its tax identification number is Q-0818001-J.

 

 1. This website and all of its contents, including the texts, images, sound recordings, databases, code and any other material, are the property of the UB or third parties who have authorized their use by the institution. All of this material is subject to the current legislation on intellectual property. The respective owners reserve their right to take appropriate legal action to redress any harm or damage caused by any act that infringes upon their intellectual property rights over the contents.

 

 1. The UB has implemented the security measures needed to keep its website and servers free of malware. Secure access to the website (such as in the case of intranets) is provided through the HTTPS protocol.

 

 1. This website may contain links to third party websites. When visiting these websites, you are subject to that third party’s own rules and policies.

 

 1. UB reserves the right to update, change and modify its website at any time without notice.

 

 1. Any dispute involving the UB website shall be conducted in the courts and tribunals of Barcelona, expressly waiving any other jurisdiction.

 

Personal data protection

The treatment of any personal data provided by users of the website is subject to the provisions of the regulations on personal data protection. However, the UB website is not a publicly accessible source as stipulated by the regulations.

 

 1. Form data

 

 1. This website contains a form that collects personal data.
 2. This website’s processing of personal data will be limited to what is adequate, relevant and not excessive to meet the specified, explicit and legitimate purposes for which the data have been obtained. The security of users’ personal data is guaranteed by the application of technical and organizational security measures.

 

 1. Connection data

Connection data are implicitly generated in the use of internet communication protocols. The data generated by browsing the UB website will be used strictly for technical purposes and by staff who are bound by a duty of secrecy.

 1. Cookies

This website does not use cookies.

 


Avís legal


Informació general d’aquest lloc web

Adreça postal Informació
Universitat de Barcelona + 34 93 403 72 41
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 aqr@ub.edu
08007 Barcelona

 

 1. Segons la legislació universitària, la Universitat de Barcelona (en endavant, UB) duu a terme el servei públic d’educació superior mitjançant la investigació, la docència i l’estudi. El seu número d’identificació fiscal és Q-0818001-J.

 

 1. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de la Universitat de Barcelona o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al lloc web. Tot aquest material està subjecte a la legislació de la propietat intel·lectual. Els seus respectius titulars es reserven les accions legalment oportunes per tal de reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

 

 1. El lloc web té implementades les mesures de seguretat adients per mantenir el lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol malware. En el cas que es requereixi un accés segur al lloc web (ex: accés a intranets) aquest es realitza mitjançant el protocol https.

 

 1. En el lloc web es poden trobar enllaços a llocs web de tercers. Quan visiteu llocs web de tercers, heu de tenir en compte la respectiva política de privadesa establerta en aquests llocs web.

 

 1. La UB es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del seu lloc web.

 

 1. Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web se substanciarà davant els jutjats i tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia al fur, si aquest fos diferent.

 

Protecció de dades de caràcter personal

En el cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la corresponent normativa sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha tenir en compte que aquest lloc web no és una font accessible al públic de les previstes en aquesta normativa.

 

 1. Dades recollides mitjançant formularis

 

 1. En el lloc web hi ha un formulari a través del qual es pot recollir dades de caràcter personal.

 

 1. Aquest lloc web només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de les corresponents mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

 

 1. Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en aquest lloc web només seran tractades amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.

 1. Galetes o cookies

Aquest lloc web no utilitza cookies.

PARTNERS

SPONSORS